ylareuna

Kuntoutusjärjestöt

Kuntoutusalan järjestöt aakkosittain P-S


J_LB

P

Pelastakaa lapset
Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Psoriasisliitto
Psoriasisliitto on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka tekee psoriasista tunnetuksi, edistää asiallista suhtautumista psoriasista sairastaviin ja heidän oikeuksiensa toteutumista sekä hyvää hoitoa.

Punainen Risti
Suomen Punainen Risti toimii yli 90 000 jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyö keskittyy kotimaahan, jossa tehtäväkenttä on monipuolinen: ensiapukoulutus, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, nuorten auttamiseen keskittynyt työ, vanhustoiminta jne.


Rinnekoti-säätiö
Rinnekoti-säätiö tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon palveluja kunnille ja erityishuoltopiireille. Painopisteenä on kehitysvammaisten erityishuolto.


S

Silta-Valmennus
Silta-Valmennusyhdistyksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa.

Sosiaalilääketieteen yhdistys
Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. 

Sosped
Sosiaalipedagogiikan säätiö Sosped auttaa hiljaisesti syrjäytyviä ja heidän läheisiään. Sen tavoitteena on mm. kehittää vertaistoimintaa ja edistää kuntoutumista.

Soste
Soste (Suomen sosiaali ja terveys ry) on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 170 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja useita kymmeniä muita alan toimijoita.

Sosten koordinoima Toimintasuomi-portaali kokoaa yhteen terveyttä ja hyvinvointia edistävän järjestöjen toiminnan ja tapahtumat.

Suomen CP-liitto
Suomen CP-liitto ry on CP-vammaisten, MMC-vammaisten ja hydrokefalia-vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen vammais-ja liikuntajärjestö.

Suomen Fysioterapeutit
Liiton tavoitteena on vahvistaa fysioterapian asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kehittää niitä puitteita, joissa fysioterapeutit kentällä työskentelevät niin yrittäjien kuin palkansaajienkin osalta. Tähän liittyy olennaisesti myös fysioterapiakoulutuksen ja -tutkimuksen edistäminen.

Suomen Kipu
Suomen Kipu ry on kipupotilaiden, heidän lähimmäisten, hoitohenkilökunnan ja kipuasiasta sekä sen eteenpäin viemisestä kiinnostuneiden valtakunnallinen etujärjestö.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys
Yhdistys toimii kuntoutusohjaustyötä tekevien yhdyssiteenä ja kuntoutusohjauksen ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä. Yhdistys järjestää koulutusta, toimii yhteistyössä muiden kuntoutustyötä tekevien järjestöjen ja tahojen kanssa ja lisää kuntoutusohjauksen tunnettavuutta ja arvostusta.

Suomen Kuurosokeat

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma yhdistys. Se valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa. Yhdistyksen jäseninä on kuurosokeita ja heidän omaisiaan.

Suomen Migreeniyhdistys
Suomen Migreeniyhdistyksen tarkoituksena on toimia migreenin ja muita päänsärkymuotoja potevien samoin kuin heidän hoidostaan ja erityisongelmistaan kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, pyrkiä helpottamaan päänsärkypotilaiden asemaa ja edistämään heidän hoitoaan sekä lisätä tietoa päänsäryistä.

Suomen Mielenterveysseura
Suomen Mielenterveysseura on kansanterveysjärjestö, joka edistää mielenterveyttä ja toimii mielenterveyskysymyksissä asiantuntijana valtakunnallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Seura tukee ja kehittää vapaaehtoista kansalaistoimintaa sekä tarjoaa tukea, kriisiapua ja kuntoutusta elämän eri tilanteisiin.

Suomen MS-liitto
Suomen MS-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja liikuntajärjestö, joka edistää multippeliskleroosin (MS) ja etenevien harvinaisten neurologisten sairauksien hoitoa ja tutkimusta. Liitto toimii sairastavien ja heidän omaistensa edunvalvojana sekä tuottaa erilaisia palveluja heidän elämänlaatunsa kohentamiseksi.

Suomen Muistiasiantuntijat

Suomen muistiasiantuntijat ry on moniammatillinen vapaaehtois- ja asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi.

Suomen Nivelyhdistys

Nivelyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää nivelongelmaisten ihmisten sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, palveluita ja elinoloja. Yhdistys haluaa lisätä jäsentensä ja alan ammattilaisten tietoutta nivelrikosta ja tekonivelistä ja tuoda niihin liittyviä ongelmia yhteiskunnan päättäjien tietoon.

Suomen NLP-yhdistys

Suomen NLP-yhdistyksen tavoitteena on toimia korkeatasoisen NLP:n tunnetuksi tekemiseksi, soveltamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

Suomen Osteoporoosiliitto

Suomen Osteoporoosiliitto on valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on osteoporoosin ja osteoporoottisten luunmurtumien ehkäiseminen, luuston terveyden ja terveellisten elintapojen sekä osteoporoosia sairastavien tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen edistäminen. 

Suomen Palveluohjausyhdistys
Suomen Palveluohjausyhdistyksen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalalla tehtävää palveluohjausta.

Suomen Parkinson-liitto
Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö, joka edistää Parkinsonin tautiin, dystoniaan, Huntingtonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä.

Suomen Polioliitto
Suomen Polioliitto ry pyrkii varmistamaan poliovammaisille terveydenhuollossa asiantuntevan hoidon, kuntoutuksen, kehittämään sosiaaliturvaan liittyviä asioita, lisäämään polio- ja polionmyöhäisoire-yhtymätietoutta sekä tukemaan poliovammaisten mahdollisuutta osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan kaikilla tavoin.

Suomen Reumaliitto
Liitto on kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö. Liitto valvoo tule-sairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa. Kuntoutustoimintaan sisältyvät mm. sopeutumisvalmennuskurssit.

Suomen Selkäliitto
Suomen Selkäliitto on valtakunnallinen kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö. Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen sekä selkäsairaiden elämänlaadun parantaminen ja edunvalvonta.

Suomen Setlementtiliitto
Suomen Setlementtiliitto on setlementtityötä tekevien suomalaisten yhteisöjen keskusjärjestö. Se edistää ja kehittää yli 50 paikkakunnalla tehtävää setlementtityötä kristillis-yhteiskunnallisen perustansa mukaisesti.

Suomen Sydänliitto
Suomen Sydänliitto on kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestö, joka edistää terveyttä siten, että sydän- ja verisuonisairaudet vähenevät, sairastuneiden hoito ja kuntoutus paranevat sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy.

Suomen Syöpäyhdistys
Suomen Syöpäyhdistys jäsenjärjestöineen tukee ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä kannustaa väestöä entistä vastuullisempaan käyttäytymiseen edistämällä terveyttä, tiedottamalla syövästä ja ylläpitämällä syöpäpoliklinikoita.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Yhdistyksen tehtävänä on koota yhteen Suomessa toimivat Toimintaterapeuttien Maailmanliiton (World Federation of Occupational Therapists, WFOT) hyväksymän tutkinnon suorittaneet toimintaterapeutit heidän ammatillisten etujensa valvomiseksi, ammattialan kehittämiseksi ja toimintaterapian tunnetuksi tekemiseksi.

Syömishäiriöliitto Syli

Syömishäiriöliitto Syli on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, joka lisää kokemukseen perustuvaa syömishäiriötietoutta ja -osaamista.


« Edelliset

Seuraavat »



Sivu on päivitetty 19.1.2015

Puuttuuko järjestösi listalta?

Kerro siitä Kuntoutusportille: kuntoutusportti[a]kuntoutussaatio.fi.